regenboogvlag

Nashville-verklaring legt crisis in de kerk bloot

Zondag 6 januari trok een onverwacht nieuwsbericht de aandacht van veel Nederlanders. Een selecte groep aan geestelijken en politici met een protestants-christelijke achtergrond, tekenden een verklaring die een directe vertaling is van de Amerikaanse "Nashville statement" die in augustus 2017 door 150 evangelisten in de VS werd opgesteld en getekend.

De verklaring neemt onder andere stelling tegen homoseksualiteit en transgender-identiteit en verklaart deze in strijd met de leer van God. Er wordt een beeld geschetst waarin mensen die niet hetero zijn of zich niet schikken in de binaire opvatting van gender (je bent óf man, óf vrouw), niet in het reine zijn met Jezus, en tot inkeer zullen moeten komen. De verklaring gaat hierin verder dan veel andere sceptische geluiden vanuit kerk. Waar homoseksueel zijn nog door veel gematigde geloofsgemeenschappen wordt getolereerd, al dan niet oogluikend, nemen de ondertekenaars van deze verklaring een opvallend radicaal standpunt in.

Wie zijn dan deze ondertekenaars van de Nederlandse versie? In eerste instantie veel geestelijken uit streng gereformeerde gemeenten in Nederland. Maar er staan ook bekende namen tussen, onder andere SGP-leider Kees van der Staaij en voormalig lijstduwer van de ChristenUnie, Orlando Bottenbley. De Nashville-verklaring is in het Nederlands vertaald door VU-docent Piet de Vries; hij is inmiddels door de directie van de Vrije Universiteit op de vingers getikt en heeft spijt betuigd van een interview waarin hij 'gender-ideologie' vergelijkt met de nazi's.

Deze  berisping aan het adres van De Vries was niet de enige negatieve reactie vanuit de samenleving. De verklaring heeft direct voor veel discussie en ophef gezorgd; zowel in de kerk als daarbuiten. In de media is er door artiesten en prominenten op gereageerd en door het hele land hebben leden van de protestantse kerk afstand genomen van de tekst en hun steun betuigd aan de LHBT-gemeenschap. Er wordt gesproken over het doen van aangifte tegen de ondertekenaars, vooral Van der Staaij, en veel kerken, gemeentehuizen en andere instanties hebben de bekende regenboogvlag uitgehangen als statement. Woensdag 9 januari was er demonstratie bij het Homomonument aan de Westermarkt in Amsterdam.

Hypocriete stilte was er echter aan de kant van de uiterst rechtse nationalisten, zoals Wilders en Baudet. Deze lieden gebruiken discriminatie van homoseksuelen als een stok om moslims en migranten mee te slaan. Zij beweren dat discriminatie enkel vanuit deze groepen komt. Wanneer er oer-Hollandse kerkgemeentes meedoen aan deze discriminatie, hoor je hen echter niet.

Oorsprong

De christelijke kerk heeft net als andere georganiseerde godsdiensten een lange geschiedenis van onverdraagzaamheid jegens seksuele geaardheid, identiteit of andere leefwijzen die afwijken van hun traditionele doctrine omtrent huwelijk en gezin. Veel van deze doctrine vindt zijn oorsprong in oude beschavingen waar strenge leef- en geloofsregels werden gebruikt om het volk onder de duim te houden. Deze regels en de machtspositie die de kerk er mee verworven heeft, is in de afgelopen eeuwen wel afgebrokkeld maar bestaat nog steeds. Mettertijd hebben steeds meer bevolkingsgroepen zich afgewend van deze doctrines en zijn veel geloofsgemeenschappen liberaler geworden. Onder sektarische groepen en economisch achtergestelde delen van de wereld worden (uit angst, onwetendheid of willens en wetens om die macht te consolideren) deze verwerpelijke en absurde dogma’s nog door miljoenen mensen in stand gehouden.

Als Marxisten verwerpen wij het gedachtegoed en de agenda achter de Nashville-verklaring uiteraard volledig. Wij strijden voor een socialistische maatschappij waarin iedereen vrij is zichzelf te zijn en waar geen onderscheid gemaakt wordt op basis van zaken als seksuele geaardheid of gender. Het is een positief signaal om de massale steun vanuit de Nederlandse maatschappij te zien voor LHBT-gemeenschap; een trend die laat zien dat verouderde stigma’s die de heersende klasse historisch heeft gebruikt om het volk te verdelen en onderdrukken, steeds verder aan het afbrokkelen zijn. De verdeeldheid binnen de protestantse kerk toont de historische crisis aan waarin dit instituut zich bevindt, dat in het verleden door de heersende klasse tegen de socialistische arbeidersbeweging gebruikt werd.

De strijd tegen het kapitalisme is een strijd tegen de methodes om het systeem in stand te houden. Discriminatie en haat worden al sinds het begin van het kapitalisme gebruikt om tweedracht te zaaien en zwakkere groepen uit te buiten. Gemeenschappelijke strijd is enkel mogelijk wanneer we vechten tegen iedere vorm van discriminatie. Een aanval op één, is een aanval op allen.

Rusland

Terwijl we vechten voor iedere positieve hervorming op het gebied van LHBT-rechten, stellen we dat enkel een revolutie echte oplossingen biedt. Na de Russische Oktoberrevolutie van 1917 werden alle wetten afgeschaft die de LHBT-gemeenschap onderdrukten. Het was niet langer verboden om openlijk homo of lesbisch te zijn, koppels van hetzelfde geslacht konden zich laten registreren en zelfs het veranderen van je geslacht in de basisadministratie was toegestaan. Dit zijn verworvenheden die veel Westerse landen pas tientallen jaren later ingevoerd hebben of zelfs vandaag te dag nog niet toestaan.

Onder het bewind van Josef Stalin werden al deze maatregelen, net zoals veel andere verworvenheden van de revolutie, weer ongedaan gemaakt. Dit bewijst de contrarevolutionaire aard van het bureaucratisch Stalinisme. De huidige restricties in het moderne kapitalistische Rusland op dit gebied tonen bovendien aan dat ook het kapitalisme hier geen antwoord op heeft. De beginperiode na de Oktoberrevolutie toont echter een glimp van wat er mogelijk is op het gebied van emancipatie.

 Socialisme

Socialisme heeft geen betekenis als het niet voor iedereen is, onafhankelijk van huidskleur, komaf, geaardheid of gender. De arbeidersklasse omvat alle arbeiders aller landen en zonder solidariteit met hen die worden onderdrukt op basis van hun geslacht of seksuele voorkeur, kan er geen sterke en succesvolle arbeidersbeweging zijn.

Voor de bevrijding van alle verworpenen der aarde. Tegen de onderdrukking van minderheden door de Nashville-verklaring en alle reactionaire groepen die hier achter zitten. Een aanval op één is een aanval op allen! Lang leve het socialisme!


Zoek op deze site

Abonnement

Neem een abonnement op Revolutie! Klik hier voor meer info.

Doneer aan Revolutie

Sluit je aan

Nieuwsbrief

Schrijf je in!
Gebruiksvoorwaarden