Revolutie werkt aan de opbouw van een marxistische tendens in de Nederlandse arbeidersbeweging en onder jongeren. Wij strijden voor een socialistische regering die een einde maakt aan het kapitalistische systeem, wat de grondoorzaak is voor alle problemen van armoede, ongelijkheid, discriminatie en klimaatproblematiek. Hieronder vind je ons programma. Ben je het met ons eens en wil je meevechten, sluit je aan!


 

Voor een socialistische partij van de werkende klasse

Er is nood aan een socialistische partij die op strijdbare wijze de werkende klasse kan vertegenwoordigen, waar de beste elementen uit de arbeidersbeweging en radicale jongeren zich kunnen organiseren. Een partij zonder compromispolitiek, die opkomt voor de belangen van de klasse, zonder mee te willen regeren met de kapitalistische partijen.

 

Voor een strijdbare en democratische vakbeweging

Enkel een strijdbare arbeidersbeweging kan de afbraak van sociale voorzieningen, arbeidsvoorwaarden, pensioenen en leefomstandigheden stoppen. Breek met de illusies van 'polderen' en compromissen als doel. Regenereer de beweging met een strijdbare politiek van klassenstrijd. Organiseer de ongeorganiseerden. Stop de 'politieke neutraliteit' en breng politieke vorming terug binnen de vakbond. Alle vakbondsfunctionarissen moeten regelmatig verkozen worden, met de mogelijkheid van herroeping, en niet meer dan een modaal loon verdienen.

 

Bestrijd armoede en werkloosheid! Voor leefbare lonen en uitkeringen!

Een minimumloon van 20 euro per uur. Afschaffing getrapte jeugdminimumloon. Afschaffing flexcontracten. Bijstand van tenminste 75% van het minimumloon; geen kortingen en verplichte tewerkstellingen voor minder dan het minimumloon. Voor een glijdende loonschaal, waarbij lonen en uitkeringen automatisch met de inflatie meestijgen. Minder werken om allemaal te kunnen werken: invoering van een 30-urige werkweek zonder loonverlies. Voor publieke werkprogramma's om in alle regio's sociaal nuttige banen te creëren.

 

Een nationaal pensioenfonds

Pensioen vanaf 60 jaar voor wie dat wil. Geen enkel pensioen mag lager zijn dan het minimumloon. Verenig de sectorale pensioenfondsen in een nationaal pensioenfonds met deelname van alle loonarbeiders en zzp'ers, onder democratische controle van de deelnemers en met bestuurders die niet meer dan een modaal loon verdienen.

 

Voor een gesocialiseerd nationaal zorgstelsel zonder marktwerking

Nationalisatie van de volledige farmaceutische en geneeskundige industrie. Integratie van alle ziekenhuizen en medische centra in een openbaar gezondheidsstelsel. Zorginstellingen onder controle van het personeel, met bestuurders die niet meer dan modaal verdienen. 100 procent terugbetaling van alle verantwoorde medische kosten door de sociale zekerheid.

 

Levenslang gratis en toegankelijk onderwijs voor iedereen

Voldoende financiering voor een kwaliteitsvol onderwijs, van peuterspeelzaal tot universiteit. Verbetering van de werk- en studievoorwaarden van het personeel, de scholieren en de studenten. De vercommercialisering en privatisering van het onderwijs moet stoppen. Beëindig de managerscultuur: democratische controle van leraren, ouders en studenten over het onderwijs. Recht op gratis onderwijs voor iedereen. Kwijtschelding van alle studieschulden. Student zijn is een voltijdbaan: voor een studieloon en volledig betaalde stages voor studenten.

 

Voor verenigd en verplicht seculier onderwijs

Geen staatssteun aan religieuze lessen. Verenig alle scholen in een stelsel van verplicht seculier onderwijs. Religieuze lessen alleen op kosten van de religieuze gemeenschappen zelf, buiten normale lestijden. Verplichte lessen over seksuele voorlichting en lgbt-acceptatie, alsook over de misdaden van de Nederlandse heersende klasse en de anti-koloniale en klassenstrijd.

 

Betaalbare woningbouw voor iedereen

Voor een grootschalig nationaal plan van bouw en renovatie van sociale woningen. Onmiddellijke stop van de verkoop van sociale woningen. Nationalisering van de woningcorporaties onder controle van de werknemers en huurders. Inbeslagname van de onroerende goederen van de grote ondernemingen en banken. Inbeslagname van alle panden die meer dan een jaar leegstaan. Huren vaststellen op niet meer dan 10% van het loon, volledig verbod op uitzetting behalve als kwade wil bewezen is.

 

Echte gelijkheid op basis van sekse, gender en seksuele oriëntatie

Echte gelijkheid kan enkel gerealiseerd worden door collectivisering van zorg- en huishoudtaken. Investeer in kwalitatief hoogstaande gratis kinderopvang, verzorgingshuizen en thuiszorgvoorzieningen. Voor de oprichting van openbare was- en strijkdiensten, cateringdiensten en gemeenschaprestaurants. Investeer in voldoende abortusvoorzieningen en genderpoli's in ziekenhuizen in het hele land. Voor het volledig dekken van anticonceptie, PrEP, hormoontherapie en genderchirurgie door een nationaal zorgfonds.

 

Vecht tegen discriminatie! Voor een verenigde werkende klasse!

Voor een strijdbare arbeidersbeweging die tegen alle vormen van haat en discriminatie tegen vrouwen en minderheden strijdt: een aanval op één is een aanval op allen. Gelijk loon voor gelijk werk: beëindig alle schijnconstructies waardoor migranten onderbetaald worden. Afschaffing van elke discriminerende wet tegen ‘vreemdelingen’. Stop de uitzetting van 'illegalen'. Voor het opdoeken van alle gesloten detentiecentra. Regularisatie van alle migranten: bewegingsvrijheid en recht om te werken voor iedereen. Gratis vrijwillige taallessen voor alle migranten. Volledig stemrecht voor iedereen die hier langer dan een jaar woonachtig is, ongeacht afkomst of nationaliteit. Breek met de 'vluchtelingendeals' en racistische buitengrenspolitiek van de EU.

 

Investeer in publieke diensten

Alles wat werd geprivatiseerd moet weer openbaar worden: posterijen, telecommunicatie, openbaar vervoer, de energiesector. Stop alle gedeeltelijke privatiseringen en verzelfstandigingen. Voor investeringen in een hoogwaardige publieke sector. Bestrijd bureaucratie en mismanagement niet met de markt, maar met democratische werknemerscontrole.

 

Stop outsourcing en bedrijfssluitingen

Nationalisatie, zonder schadevergoeding, van alle bedrijven waarvan de eigenaars dreigen met outsourcing of sluiting. De genationaliseerde ondernemingen moeten democratisch beheerd worden door het personeel. In geval van vermindering van de activiteit, bij gebrek aan bestellingen enz., moet het werk verdeeld worden onder al het personeel, zonder baanverlies of loonverlies. In het geval van permanente activiteitsvermindering door grote technologische veranderingen: vrijwillige betaalde omscholingen met behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden.

 

Voor een actieplan tegen klimaatverandering en milieuvervuiling

Laat niet de werkende klasse, maar het grootkapitaal betalen voor de klimaatcrisis. Voor openbaar bezit en controle van de grond, de olie- en gasindustrie, de energiebedrijven, het transportwezen en de natuurlijke grondstoffen, om een klimaattransitieplan door te kunnen voeren in het belang van de huidige en toekomstige generaties. Voor grootschalig publiek onderzoek naar duurzame technologieën. Betaalde omscholing en baangarantie voor alle werkers in de vervuilende sectoren. Nationaliseer de supermarkten en giganten in de agro-business om in te zetten op verduurzaming van de landbouw, met een eerlijkere prijs voor boeren.

 

Voor een verenigd genationaliseerd bankwezen

Stop elke overheidssteun aan kapitalistische banken. Nationaliseer de banken, zonder schadevergoeding van de grote aandeelhouders. Vereniging van alle banken in een overheidsbank waarvan de middelen ten dienste worden gesteld van de eigen economie en van de sociale noden. Nationalisatie van alle kredietinstellingen en verzekeraars. In plaats van een stelsel waarin al deze bedrijven met elkaar in concurrentie zijn, stellen we voor één enkel openbaar verzekeringsstelsel op te richten dat alle risico’s dekt.

 

Nationaliseer de sleutelsectoren van de industrie

Voor het invoeren van een rationele en democratische planning van de economie. Daarvoor is het nodig om de macht van de kapitalisten over de productie en distributie van rijkdom en hun staatsmacht te breken. Dit realiseren we door de nationalisatie en het democratisch beheer van alle grote industriële groepen op alle niveaus, onderaannemingen, de voedselindustrie, grote distributie, telecommunicatie en media, net als alle natuurlijke rijkdommen. Democratisch beheer kan enkel betekenen dat de werknemers zelf de organisatie van hun bedrijf in handen hebben, op elk niveau.

 

Voor de socialistische republiek

Afschaffing van de monarchie. Voor de confiscatie van alle rijkdommen van het Koninklijk Huis. Afschaffing van de Senaat. Voor een socialistische republiek, waarin alle takken van de administratie ten dienste van de bevolking en onder democratische controle van de werknemers staan. Afschaffing van alle privileges van politici en hoge ambtenaren. Onder het socialisme moeten alle volksvertegenwoordigers verkozen en permanent afzetbaar zijn en een modaal loon betaald krijgen.

 

Voor socialistisch internationalisme en wereldrevolutie

Tegen imperialisme en alle vormen van onderdrukking van andere landen. Geen steun aan zgn. ‘vredesmissies’. Terugtrekking van de Nederlandse troepen uit het buitenland. Nederland uit de NAVO. Voor het openbaar maken van alle kapitalistische handels- en bankverdragen en de afschaffing van geheime diplomatie. Kwijtschelding van alle schulden van arme landen. Voor de gezamenlijke strijd met werkers van andere Europese landen, tegen de Europese Unie van de bankiers en industriëlen. Voor een Socialistisch Nederland in een Socialistische Verenigde Staten van Europa, als onderdeel van een Socialistische Wereldfederatie.

 

 

Zoek op deze site

Dagschool van 25 mei

Kom naar de dagschool van 25 mei! Klik hieronder voor meer informatie.

Op een rode achtergrond staat "ben je een communist? organiseer je!". Rechts zie je Karl Marx naar je wijzen.

Sluit je aan!

Klik hier voor meer informatie

Op een rode achtergrond staat "ben je een communist? organiseer je!". Rechts zie je Karl Marx naar je wijzen.

Abonnement

Wil je ons steunen? Neem dan een abonnement!
Klik hier voor meer info.

Reclame voor nummer 32 van Revolutie, het blad van de Revolutionaire Communisten.. Rechts zie je het blad, met op de voorkant de naam 'Revolutie' boven, daaronder dan Lenin's citaat 'zonder revolutionaire theorie geen revolutionaire beweging' en daar weer onder een grote afbeelding van mensen die demonstreren tegen de AfD in Duitsland en tegen de genocide in Gaza. Boven die afbeelding staat in zwart: wil je de wereld veranderen?. Onder de afbeelding staat in rood: Sluit je aan bij de communisten!. Links staan enkele artikeltitels als highlights van het blad, Redactioneel: geen geld voor imperialistische bewapening!, Hoe kunnen we de Palestijnse strijd steunen?, De vroege jaren van de CPH, Boerenopstand in Europa: een bittere oogst voor de heersende klasse, en Mythen van het communisme: communisme kan nooit werken omdat mensen lui zijn

Doneer aan Revolutie

Nieuwsbrief

Schrijf je in!
Gebruiksvoorwaarden