international marxist tendency nederland

 Revolutie strijdt voor het volgende:

 1. Een minimumloon van 2000 euro netto. Afschaffing getrapte jeugdminimumloon.
 2. Voor een glijdende loonschaal, waarbij lonen en uitkeringen automatisch met de inflatie meestijgen.
 3. Bijstand van tenminste 75% van het minimumloon. Geen kortingen en verplichte tewerkstellingen voor minder dan het minimumloon.
 4. Pensioen vanaf 60 jaar voor wie dat wil. Geen enkel pensioen mag lager zijn dan het minimumloon en niet afhankelijk zijn van het aantal officieel gewerkte jaren. Verenig de pensioenfondsen in een nationaal pensioenfonds met deelname van alle loonarbeiders en zzp'ers, onder democratische controle van de deelnemers en met bestuurders die niet meer dan een modaal loon verdienen.
 5. Nationalisatie van de volledige farmaceutische en geneeskundige industrie. Integratie van alle ziekenhuizen en medische centra in een openbaar gezondheidsstelsel. Zorginstellingen onder controle van het personeel, in plaats van managers met opgeblazen salarissen. 100 procent terugbetaling van alle verantwoorde medische kosten door de sociale zekerheid.
 6. Voldoende financiering voor een kwaliteitsvol onderwijs, van peuterspeelzaal tot universiteit. Verbetering van de werk- en studievoorwaarden van het personeel, de scholieren en de studenten. De vermarkting, commercialisering en privatisering van het onderwijs moet stoppen. Beëindig de managerscultuur. Democratische controle van leraren, ouders en studenten over het onderwijs. Recht op gratis onderwijs en kinderopvang voor iedereen.
 7. Voor een grootschalige bouw en renovatie van sociale woningen. Onmiddellijke stop van de verkoop van sociale woningen. Nationalisering van de woningcorporaties onder controle van de werknemers en huurders. Inbeslagname van de onroerende goederen van de grote ondernemingen en banken. Inbeslagname van alle panden die meer dan een jaar leegstaan. Bevriezing van de huurprijzen, volledig verbod op uitzetting behalve als kwade wil bewezen is.
 8. Echte gelijkheid tussen man en vrouw op het vlak van beloning, werkomstandigheden en promotiekansen. Afschaffing van alle vormen van discriminatie tegenover vrouwen. Voor voldoende abortusvoorzieningen in ziekenhuizen over het hele land.
 9. Stopzetting van de uitwijzing van ‘illegalen’. Afschaffing van elke discriminerende wet tegen ‘vreemdelingen’. Regularisatie van alle ‘illegalen’. Gelijk loon voor gelijk werk. Voor het opdoeken van alle gesloten centra. Stemrecht voor iedereen die hier woonachtig is, ongeacht afkomst of nationaliteit.
 10. Volledige vrijheid van geloof en filosofische overtuiging. Het recht om een godsdienst te beoefenen, agnost of atheïst te zijn. Godsdienst is een privé-aangelegenheid, waarmee de overheid zich niet moet bemoeien. Stopzetting van alle overheidssteun aan godsdienstige instellingen of scholen.
 11. Alles wat werd geprivatiseerd moet weer openbaar worden. Stop alle gedeeltelijke privatiseringen.
 12. Nationalisatie, zonder schadevergoeding, van alle bedrijven waarvan de eigenaars dreigen met delokalisatie of sluiting. De genationaliseerde ondernemingen moeten democratisch beheerd worden door het personeel. In geval van vermindering van de activiteit, bij gebrek aan bestellingen enz., moet het werk verdeeld worden onder al het personeel, zonder banenverlies of loonverlies.
 13. Beëindig de werkloosheid: minder werken om allemaal te kunnen werken. 30-urige werkweek zonder loonverlies.
 14. Stop elke overheidssteun aan kapitalistische banken. Nationaliseer de banken, zonder schadevergoeding van de grote aandeelhouders. Vereniging van alle banken in een overheidsbank waarvan de middelen ten dienste worden gesteld van de eigen economie en van de sociale noden. Nationalisatie van alle kredietinstellingen en verzekeringen. In plaats van een stelsel waarin al deze bedrijven met elkaar in concurrentie zijn, stellen we voor één enkel openbaar verzekeringsstelsel op te richten dat alle risico’s dekt.
 15. Stop de kapitalistische uitbuiting. Voor het invoeren van een rationele en democratische planning van de economie. Daarvoor is het nodig het monopolie van de kapitalisten over de productie en distributie van rijkdom en hun staatsmacht te breken. Dit realiseren we door de nationalisatie en het democratisch beheer van alle grote industriële groepen op alle niveaus, onderaannemingen, de voedselindustrie, grote distributie, telecommunicatie en media, net als alle natuurlijke rijkdommen. Democratisch beheer kan enkel betekenen dat de werknemers zelf de organisatie van hun bedrijf in handen hebben, op elk niveau.
 16. Schaf de monarchie af. Herstel van de democratische rechten, die in naam van terrorismebestrijding zijn ingeperkt. Voor een socialistische republiek, waarin alle takken van de administratie ten dienste van de bevolking en onder democratische controle van de werknemers staan. Afschaffing van alle privileges in de hoge ambtenarij. Onder het socialisme moeten alle volksvertegenwoordigers verkozen en permanent afzetbaar zijn en een zelfde loon betaald krijgen als het gemiddelde van de bevolking.
 17. Voor een internationalistisch en revolutionair buitenlands beleid. Tegen imperialisme en alle vormen van onderdrukking. Geen steun aan zgn. ‘vredesmissies’. Terugtrekking van de Nederlandse troepen uit het buitenland. Nederland uit de NAVO. Tegen de kapitalistische Europese Unie, voor een Socialistisch Nederland in een Socialistische Verenigde Staten van Europa.
Deel dit artikel
FaceBook  Twitter